วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-6666# 3401
โทรสาร 0-5446-6704