กลุ่มวิจัยผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(CCIA)

Climate Change Impact and Adaptation Laboratory

         

กลุ่มวิจัยผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Impact and Adaptation Laboratory, CCIA)

  • Impact of Climate change
  • Climate change adaptation


Research Work & Events