ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(APCC)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   พิมลศรี

Asst.Prof. Sittichai Pimonsree, Ph.D.

ตำแหน่ง :

กลุ่มวิจัยแบบจำลองเคมีบรรยากาศและภูมิอากาศ(ACCM)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ

Asst.Prof. Teerachai Amnuaylojaroen, (D.Sc.)

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   พิมลศรี

Asst.Prof. Sittichai Pimonsree, Ph.D.

ตำแหน่ง : นักวิจัย

กลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา(MiLab)

ดร.มนตรี แสนวังสี

Montri Sanwangsri

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิจัย

อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์

Pimsiri Suwannapat

ตำแหน่ง : นักวิจัย

กลุ่มวิจัยมาตรการลดมลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจก(APGM)

อาจารย์วนาวัลย์ ปรากฎ

Wanawan Pragot

ตำแหน่ง : นักวิจัย

กลุ่มวิจัยผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(CCIA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์   บุญปก

Asst.Prof.Anusorn   Boonpoke, Ph.D.

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์   กรีธาชาติ

Assoc.Prof.Torpong Kreetachat, D.Eng

ตำแหน่ง : นักวิจัย